Saavutettavuustestaus ja -konsultointi

Annanpura tarjoaa syvällistä asiantuntemusta digitaalisten palvelujen esteettömyyden ja helppokäyttöisyyden testaukseen ja arviointiin erityisryhmien kannalta. Asiantuntijoidemme autenttinen käyttökokemus erottaa verkkopalvelujen testauksemme pelkästä koneellisesta tarkistuksesta, jossa tutkimusten mukaan tavoitetaan vain noin 14 % kaikista saavutettavuuteen ja helppokäyttöisyyteen liittyvistä ongelmista. Takana on aina todellinen ihminen, joka ymmärtää syvällisesti, miten erityisryhmiin kuuluvat henkilöt selviytyvät palvelun tai sivuston käytöstä. Näkö- ja kuulovammaisten ohella huomioimme aina myös kognitiivisista ongelmista ja motorisista häiriöistä kärsivien erityistarpeet.

Tarjoamme verkkopalvelujen tuottajille esim ketteriin kehityshankkeisiin projektin aikaista jatkuvaa testausta ja konsultointia kehitysteamin jäsenenä. Tällä tavoin mahdollisiin saavutettavuusongelmiin voidaan löytää toimivat ratkaisut jo palvelun kehitysvaiheessa. Asiakkaidemme kokemuksen mukaan tämä on tehokkain ja kustannuksiltaan edullisin tapa toteuttaa saavutettavia palveluja.

Mobiilisovellusten saavutettavuuden ja helppokäyttöisyyden arvioinnissa ja testauksessa olemme alan edelläkävijä. Palveluihimme kuuluu julkaistujen natiivisovellusten auditoinnin lisäksi saavutettavuuden varmistaminen vielä kehitysvaiheessa oleville sovelluksille.

Konsultaatio

Saavutettavan palvelun rakentaminen ei ole projekti, vaan prosessi. Konsultointipalvelumme tavoitteena ei ole pelkästään korjata auditoinnissa havaittuja saavutettavuuden ja helppokäyttöisyyden puutteita, vaan lisätä koko organisaation tietämystä ja ymmärrystä saavutettavuuden huomioimisesta kaikissa palvelun kehitysvaiheissa määrittelyvaiheesta aina sivuston tai sovelluksen julkaisuun ja ylläpitoon saakka. Saavutettavuusasiantuntijan osallistuminen palvelun kehitystyöhön on tehokkain ja helpoin tapa varmistaa palvelun saavutettavuus ja helppokäyttöisyys. Julkaisun jälkeen havaittujen puutteiden korjaaminen on kallista ja usein myös mahdotonta, jos käyttöön on valittu esteellisiä teknisiä ratkaisuja.

Saavutettavuustestauspalvelut

Saavutettavuuskatsaus

Saavutettavuuskatsaus selvittää sivuston saavutettavuuden tason ja keskeiset ongelmat.

Saavutettavuuskatsaus on nopea tapa selvittää jo julkaistun verkkopalvelun saavutettavuuden tila. Sivuston saavutettavuutta ja helppokäyttöisyyttä erityisryhmien kannalta arvioidaan 25 keskeisen saavutettavuuskriteerin avulla, jolloin palvelun merkittävimmät saavutettavuuteen liittyvät ongelmat ja puutteet voidaan tunnistaa.

Katsauksessa käytetyt kriteerit pohjautuvat kansainväliseen WCAG 2.0 – saavutettavuusstandardiin sekä eri vammaisjärjestöjen ohjeistuksiin sähköisten palvelujen saavutettavuudesta. Tarkistus kattaa olennaiset verkkopalvelujen tekniseen saavutettavuuteen, sisällön ymmärrettävyyteen sekä palvelun helppokäyttöisyyteen vaikuttavat tekijät.


Kyseessä ei ole pelkkä sivuston koneellinen tarkistus, vaan testauksen suorittaa aina saavutettavuusasiantuntija, joka varmistaa palvelun saavutettavuuden käytännössä. Testaajilla on laaja kokemus erityisryhmien käyttämistä apuvälineistä ja –laitteista. Tutkimusten mukaan koneellisessa tarkistuksessa tavoitetaan vain noin 14 prosenttia saavutettavuuteen liittyvistä ongelmista. Tämän vuoksi luotettavan arvioinnin voi tehdä vain asiantuntija, jolla on autenttinen käyttökokemus ja ymmärrys erityisryhmien huomioimisessa verkkopalvelujen suunnittelussa.

Katsauksesta toimitetaan asiakkaalle kirjallinen raportti, joka sisältää havainnot testauksessa löydetyistä ongelmista ja puutteista sekä yleisen luonnehdinnan sivuston saavutettavuuden tasosta.

Verkkosivuston saavutettavuustutkimus

Saavutettavuustutkimus tarkistaa sivuston toiminnan hyvin laajasti ja tuottaa havaittuihin ongelmiin ratkaisuja.

Testaus kattaa tutkittavan sivuston HTML-sivupohjien sekä palvelun keskeisten vuorovaikutteisten osioiden, kuten hakutoimintojen sekä palaute- yms lomakkeiden, saavutettavuuden testauksen erilaisiin erityisryhmiin kuuluvien käyttäjien osalta. Näkö- ja kuulovammaisten ohella testauksessa huomioidaan myös kognitiivisista ongelmista ja motorisista häiriöistä kärsivien erityistarpeita.

Erityisesti laajemmilla sivustoilla voidaan myös määritellä testattavaksi tietyt sivuston käyttötapaukset eli tehtävät, jotka kaikkien käyttäjien tulee pystyä suorittamaan palvelussa esteettömästi.

Testaus perustuu WCAG 2.0 –saavutettavuusstandardiin, jota täydentää testaajien monivuotinen ja laaja henkilökohtainen kokemus verkkopalvelujen saavutettavuudesta sekä apuvälineohjelmistoista ja –laitteista.

Testauksessa huomioidaan sivuston teknisen toteutuksen saavutettavuus, sivujen rakenne sekä palvelun helppokäyttöisyys. Sivustoa arvioidaan sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten käyttämien apuvälineohjelmistojen kannalta, minkä lisäksi selvitetään sivujen toimivuus heikkonäköisten hyödyntämien menetelmien osalta. Testauksessa arvioidaan myös sivuston toimivuutta erilaisilla motorisilla apuvälineillä sekä sivujen helppokäyttöisyyttä eri vammaisjärjestöjen saavutettavuusohjeistuksien pohjalta.

Sivut testataan yleisimmillä näkövammaisten käyttämillä ruudunlukuohjelmilla, joita ovat Windows-ympäristössä Jaws ja NVDA sekä iOS-ympäristössä Voiceover, jota käytetään Applen iPhone- ja iPad-mobiililaitteissa. Tämän lisäksi palvelun saavutettavuutta voidaan arvioida myös Android- ja Mac OS –järjestelmissä.

Testauksen havainnoista laaditaan kirjallinen raportti, joka sisältää yksityiskohtaiset huomiot havaituista ongelmista luokiteltuina niiden merkittävyyden mukaan. Raporttiin voidaan liittää myös kehitysehdotuksia saavutettavuuden ja helppokäyttöisyyden parantamiseksi tutkitulla sivustolla.

Mobiilisovellusten saavutettavuustestaus

Asiantuntijoidemme avulla voit varmistaa iOS- tai Android-ympäristön natiivisovellusten saavutettavuuden.

Saavutettavuus huomioitu -leima osoittaa ulospäin organisaation ottaneen saavutettavuuden huomioon sivustonsa toteutuksessa. Saavutettavuus huomioitu -leima on Näkövammaisten liiton, Eficoden ja Yleisradion yhteistyössä kehittämä kriteeristö ja saavutettavuuden arviointimalli verkkosivustoille. Näkövammaisten liitto hallinnoi saavutettavuusleiman myöntämistä. Saavutettavuus huomioitu -leima voidaan myöntää verkkosivustoille, jotka ovat määriitelleet sivustonsa tärkeimmät käyttötapaukset ja tarjoavat sivuston näiltä osin riittävän saavutettavasti.

Asiantuntijoillamme on laaja ja monivuotinen kokemus mobiilisovellusten saavutettavuuden ja helppokäyttöisyyden arvioinnista. Palvelu kattaa iOS- ja/tai Android-ympäristöissä toimivien natiivisovellusten testauksen erityisryhmiin kuuluvien käyttäjien kannalta.

Testauksessa huomioidaan sovelluksen teknisen toteutuksen saavutettavuus, sen käyttöliittymän rakenne sekä sovelluksen helppokäyttöisyys. Tällä tavoin voidaan varmistaa sovelluksen saavutettavuus näkö- ja kuulovammaisten sekä kognitiivisista tai motorisista häiriöistä kärsivien henkilöiden kannalta.

Testaus perustuu Annanpuran ja Kehitysvammaliiton kehittämään mobiilisovellusten saavutettavuussuositukseen, mitä täydentää asiantuntijoiden autenttinen käyttökokemus mobiilisovellusten parissa.

Testauksen havainnoista laaditaan kirjallinen raportti, joka sisältää yksityiskohtaiset huomiot havaituista ongelmista luokiteltuina niiden merkittävyyden mukaan. Raporttiin liitetään myös havaittujen ongelmien korjaussuosituksia sekä kehitysehdotuksia saavutettavuuden parantamiseksi tutkitussa sovelluksessa.

Saavutettavuus huomioitu -leima

Sivustolla on erityisesti huomioitu käyttäjät, joilla on näkö- tai kuulovammoja, käyttäjät, joilla on motorisia tai kognitiivisia rajoitteita ja seniorikäyttäjät. Myönnetty leima sitouttaa sivuston tai palvelun saavutettavuuden huomioimiseen myös jatkokehityksen aikana (sisältäen palautteen keruun ja jatkoarvioinnit).

Saavutettavuus huomioitu -leiman verkkosivut

Koulutus

Räätälöimme kohderyhmän pohjalta erilaisia verkkopalvelujen saavutettavuuteen liittyviä koulutuspäiviä, joko tiloissamme Iiris-keskuksessa tai asiakkaan luona.

Verkkopalvelujen saavutettavuuskoulutuspäivän esimerkkisisältö:

  • Mitä sähköisten palvelujen saavutettavuudella tarkoitetaan?
  • Kansainväliset vaatimukset ja standardit
  • Erityisryhmien käyttökokemus, tarpeet ja avustavien teknologioiden huomiointi
  • Saavutettavan suunnittelun periaatteet
  • Yleisimmät saavutettavuuteen liittyvät käytännön ongelmat ja niiden välttäminen verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa
  • Työkaluja ja menetelmiä saavutettavuuden arviointiin eri erityisryhmien kannalta

Lisätietoja

Videoita saavutettavuudesta

(linkit avautuvat uuteen ikkunaan)